Bohmermassage

Algemeen

Algemene voorwaarden

Leidraad ‘Verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving’

Het is weer toegestaan voor contactberoepen om cliënten te behandelen. Om dit op een verantwoorde wijze te is een leidraad opgesteld door de beroepsvereniging voor masseurs, de NGS. Ik ben lid van de NGS en conformeer mij aan de opgestelde leidraad.
Om op verantwoorde wijze te kunnen behandelen zal een aantal vragen worden gesteld (telefonisch) m.b.t. de huidige situatie van uw gezondheid t.a.v. het Coronavirus.
Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)) krijgen dan verzoeken ik u de afspraak te annuleren.
Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Op basis van een gezondheidscheck die ik met u doorloop wordt bepaald of u behandeld kunt worden.
Voor alle cliënten geldt: U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande vragen met JA beantwoord.
1. Heeft u (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.

Verder geldt:
• Algemeen: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Bij binnenkomst: gebruik de handalcohol.
• Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
• Houdt u er rekening mee dat de toiletten (tijdelijk) gesloten kunnen zijn.
• Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
• Betaling vindt plaats per factuur.
• Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen niet in rekening worden gebracht.
• Indien nodig zal ik gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes e.d..

Onze voorzorg maatregelen:
• De behandelaar heeft geen ziekteverschijnselen.
• Er worden geen handen gegeven bij binnenkomst.
• Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
• De behandelkamer wordt zoveel mogelijk gelucht.
• Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.
• Indien nodig zal ik gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes e.d..

Algemeen
• Böhmer Massage gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Böhmer Massage, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Böhmer Massage, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
• Böhmer Massage bevindt zich in een bedrijvencentrum op de 2e verdieping. Er is een lift aanwezig. Het pand is toegankelijk voor rolstoelen.
• Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Böhmer Massage wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
• Böhmer Massage geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld. De kosten zullen wel in rekening worden gebracht.

Afspraken en behandelingen
• Böhmer Massage behandelt alleen op afspraak.
• Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend.
• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Böhmer Massage.
• Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Böhmer Massage besluiten om niet (verder te) behandelen en/of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra-indicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
• Böhmer Massage is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Böhmer Massage is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
• Mocht Böhmer Massage door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
• Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
• Böhmer Massage behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Tarieven en betalingen
• Bij behandeling van particulieren dient de betaling na de behandeling contant of per factuur te worden voldaan.
• Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
• Böhmer Massage behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

Hygiëne
• Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Böhmer Massage verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen.

Aansprakelijkheid
• De behandeling van Böhmer Massage is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Böhmer Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Böhmer Massage, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Böhmer Massage verzekerd is. Indien de verzekeraar van Böhmer Massage om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Böhmer Massage beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
• Böhmer Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
• Böhmer Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Absolute algehele contra-indicaties bij MASSAGE
(er mag in het geheel geen massage gegeven worden)
• Hartaandoeningen
• Ernstige vaataandoeningen
• Trombose
• Koorts
• Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
• Zwangerschap tot de 14e maand
• Hoge bloeddruk (bij Hotstonemassage)
• Kanker
• Besmettelijke huidziekte
• Totale uitputting
• Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
• Bij gebruik van drugs of alcohol
• Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva

Relatieve algehele contra-indicaties bij MASSAGE
(er mag massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)
• Diabetes
• Burn-out
• Lichte vaataandoeningen
• Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
• Botbreuk
• Recente operatie
• Bloeduitstorting
• Spierscheur
• Kneuzing of verwonding
• Recente whiplash
• Twijfelachtige verdikking
• Zwangerschap na de 13e maand

Relatieve plaatselijke contra-indicatie bij MASSAGE
(plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)
• Sterk behaarde huid
• Niet besmettelijke huidziekte
• Spataderen

Contra-indicaties bij een BOWEN-behandeling
• Geen

Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Böhmer Massage een uitzondering worden gemaakt.

Laatste versie gemaakt 24-09-2020 versie 1.1